Strategii de dezvoltare

Asociatia va asigura elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investitiile necesare atingerii obiectivelor si prioritizarea acestora, precum si planul de implementare si analiza macrosuportabilitatii. Planurile de investitii vor fi actualizate periodic, tinand seama de strategia de dezvoltare.

Sursele de finantare a investitiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana sau de institutii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociatilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.
Listele de investitii prioritare si planurile de finantare a acestora vor fi discutate in sedintele adunarii generale a Asociatiei si aprobate de autoritatile deliberative ale asociatilor beneficiari ai investitiilor (proprietarii bunurilor rezultate in urma investitiilor), precum si ale asociatilor deserviti de bunurile rezultate in urma investitiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare si fac parte integranta din acesta.

Studiile de fezabilitate aferente listelor de investitii vor fi supuse avizului consultativ al Asociatiei inainte de a fi aprobate de autoritatile deliberative ale Asociatilor beneficiari ai investitiilor.

Compania va continua politica de regionalizare, concomitent cu finalizarea investițiilor pe Posmediu și pregătirea aplicației de finanțare pe POIM pentru  perioada de finanțare 2017- 2020.

Proiectul POIM presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare si epurare a apelor uzate. Va fi implementat pentru Municipiul Craiova, Calafat, Băilesti, Filiaşi, Segarcea, Dăbuleni, Bechet, Ciupercenii Vechi, Poiana Mare, Tunarii Vechi şi Călăraşi, de către Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în localităţile mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare si extindere a surselor de apa, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, rezervoarelor şi a statiilor de clorinare,  reabilitarea staţiilor de tratare a apei, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inlusiv a staţiilor de pompare şi consţructia şi modernizarea staţiilor de epurare. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 389 600 locuitori.

Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 93,7% în aglomerările în cauză.

99,8 % din populaţia din aceste localităţi va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă, reprezentând un număr suplimentar de 26 579 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă.

Lucrările finanţate prin proiect vor fi operate de către beneficiar.

 

Obiectivele generale ale proiectului au ca scop imbunatatirea calitatii si

accesului la infrastructura de apa si apa uzata in judetul Dolj, prin furnizarea unor servicii de

alimentare cu apa si evacuare ape uzate in concordanta cu practicile si politicile Uniunii Europene si in contextul Axei Prioritare 1 „ Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”:

 • asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, la tarife accesibile;
 • asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane;
 • imbunatatirea puritatii cursurilor de apa;
 • imbunatatirea managementului namolului provenit de la tratarea apei si epurarea apei uzate;
 • crearea de structuri inovatoare si eficiente pentru managementul apei.

Obiectivele specifice sunt:

 • Imbunatatirea accesului la servicii de alimentare cu apa de calitate in aria de proiect, in conformitate cu Directiva de Apa 98/83/CEE in aria de proiect, de la 75% in 2008 la 98% dupa implementarea proiectului prin FC si 99.85% dupa implementarea proiectului prin FC si a altor proiecte asumate;
 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect, in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 61% in anul 2008 la 93.7% dupa implementarea proiectului prin FC si 99.86% dupa implementarea proiectului prin FC si a altor proiecte asumate;
 • Cresterea gradului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate in conformitate cu

Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE de la 0% in anul 2008 la la 93.7% dupa implementarea proiectului prin FC si 99.86% dupa implementarea proiectului prin FC si a altor proiecte asumate;

 • Reducerea pierderilor de apa in municipiul Craiova, de la 57% in anul 2008 la 32% dupa implementarea proiectului, prin reabilitarea unei parti din reteaua de distributie a orasului;
 • Reducerea pierderilor de apa in municipiul Bailesti, de la 43% in anul 2008 la 21% in anul 2014, prin reabilitarea unei parti din reteaua de distributie a orasului;
 • Reducerea pierderilor de apa in orasul Segarcea, de la 56% in anul 2008 la 29% in anul 2014, prin reabilitarea unei parti din reteaua de distributie a orasului;
 • Stoparea deversarilor neconforme de ape uzate in rauri prin separarea tuturor colectoarelor pluviale de colectoarele de apa uzata menajera in orasele Filiasi si Bailesti, realizandu-se astfel colectarea apelor pluviale si menajere in sistem divizor
 • Introducerea de noi statii de epurare la Rast, Bechet si Cerat care sa deserveasca

aglomerarile din aria de proiect: Poiana Mare, Bailesti, Dabuleni – Calarasi, Bechet si

Segarcea;

 • Imbunatatirea performantelor statiei de epurare Filiasi prin construirea unei noi statii de epurare in conformitate cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE;
 • Imbunatatirea procesului de epurare a statiei de la Calafat prin introducerea treptei de

defosforizare, protejand astfel cursul de apa receptor.

 • Realizarea de centre regionale de tratare si colectare a namolului in incinta statiilor de epurare

Craiova, Rast si Bechet in vederea folosirii ulterioare a acestuia in agricultura.

Ca urmare a atingerii acestor obiective este de asteptat sa se atenueze efectul negativ datorat deversarii apelor uzate prin colectarea si epurarea acestora la standardele Europene, fara a polua cursurile de apa receptoare iar in final, namolul rezultat sa se trateze corespunzator.