Monitorizare

Pentru realizarea obiectivelor sale, ADI Oltenia exercită drepturi şi obligaţii legate de Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare privind monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. prin contractul de delegare.

 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.

 

Monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatorul regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. prin contractul de delegare, privesc:

 1. modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;
 2. gestionarea şi administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială;
 3. modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciului;
 4. asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;
 5. asigurarea protecţiei utilizatorilor.

 

In vederea monitorizării aspectelor menţionate mai sus aparatul tehnic elaborează rapoarte de monitorizare pe care le prezintă Adunării Generale a A.D.I. Oltenia.

 

A.D.I. Oltenia va monitoriza aspecte privind:

 • Regulamentul Serviciului
 • Incheierea/terminarea contractelor de bransare/ racordare si utilizare a serviciilor
 • Receptia utilizatorilor
 • Gestiunea mijloacelor fixe, gestiunea utilizatorilor, eficienta furnizarii serviciilor, gestiunea comerciala, respectarea standardelor de furnizare a serviciilor
 • Numărul de utilizatori
 • Volumele facturate
 • Numărul de branşamente şi racorduri cu şi fără contor realizate în cursul exerciţiului financiar pentru fiecare tip şi diametru, pentru apă şi canalizare şi investiţiile în legătură cu branşamentele şi racordurile noi
 • Lungimea reţelelor
 • Rezultatul tehnic în ceea ce priveşte producţia şi diferitele modalităţi de transport şi alimentare
 • Evoluţia lucrărilor privind reţelele
 • Egalitatea de tratament a Utilizatorilor
 • Permanenţa şi continuitatea serviciilor