Proiectul Programelor Asociației

 

Proiectul Programelor și Obiectivelor Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Oltenia pentru anul 2018

 

În anul 2018 activitatea Asociaţiei va urmări realizarea cu prioritate a următoarelor obiective:

 1. Monitorizarea finalizării/închiderii Proiectului de investiţii “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj” şi predarea către Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, cu inventarul existent, a tuturor bunurilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor puse la dispoziţie de către membrii asociaţi sau realizate în cadrul celor 13 Contracte de lucrări:
 • CL 1 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Craiova
 • CL 2 Reabilitarea Staţiei de Tratare Apă Işalniţa
 • CL 3 Reabilitarea captării de apă şi a Staţiei de Tratare apă Calafat, conducta de aducţiune Calafat – Poiana Mare şi modernizarea Staţiei de Epurare Calafat
 • CL 4 Halda de nămol la Staţia de Epurare Craiova
 • CL 5 Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în oraşul Filiaşi
 • CL 6 Staţie de epurare Filiaşi
 • CL 7 Sistem nou de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna Poiana Mare
 • CL 8 Reabilitare front de captare, reabilitarea şi extinderea retelei de apă şi canalizare în municipiul Băileşti
 • CL 9 Reţele de apă în Ciupercenii Vechi, aducţiune apă de la Calafat, gospodărie de apă, reţea de canalizare în Ciupercenii Vechi, colector de transfer Calafat
 • CL 10 Colectoare de transfer, Staţii de Epurare regionale la Rastu Nou şi Bechet
 • CL 11 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Dăbuleni, Călăraşi şi Bechet
 • CL 12 Staţie de epurare şi Colector de transfer ape uzate pentru Segarcea
 • CL 13 Sursa de apa si Reţele de apă şi canalizare în oraşul Segarcea
 1. Monitorizarea finalizării/închiderii Proiectului de investiţii „Execuţie branşamente şi racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localităţile din judeţul Dolj în care se realizează investiţii în perioada de programare 2007 – 2013” şi predarea către Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, cu inventarul existent, a tuturor bunurilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor puse la dispoziţie de către membrii asociaţi sau realizate în cadrul celor 2 Contracte de lucrări:
 • CL 14 Execuţie de branşamente şi racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localităţile Ciupercenii Vechi, Călăraşi, Bechet şi Dăbuleni
 • CL 15 Execuţie de branşamente şi racorduri în vederea atingerii gradului de conformare pentru localităţile Segarcea, Băileşti, Filiaşi şi Poiana Mare
 1. Monitorizarea finalizării/închiderii Proiectului de investiţii “Extindere sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj” şi predarea către Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, cu inventarul existent, a tuturor bunurilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor puse la dispoziţie de către membrii asociaţi sau realizate în cadrul celor 3 Contracte de lucrări:
 • CL 16 Extindere alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Craiova, reabilitare Staţie de Apă Bordei
 • CL 17 Extindere sisteme de alimentare cu apă în localităţile Golenţi şi Basarabi, conductă de aducţiune Basarabi – Golenţi
 • CL 18 Extindere sisteme de alimentare cu apă în comuna Malu Mare, aducţiune apă Craiova – Podari şi Craiova – Breasta
 1. Colaborare instituţională cu toţi factorii implicaţi (UAT-uri asociate, DG AM POIM, A.N.R.S.C., Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., consultant) în vederea redepunerii Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014 – 2020 în scopul obţinerii finanţării din Fonduri Europene şi din fonduri publice (bugetul de stat, bugetele locale).
 2. Implementarea procedurilor de lucru particularizate pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia privind:
 • Dezvoltarea Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare (aprobarea strategiei de dezvoltare, aprobarea planurilor de investiţii, avizarea listelor de investiţii prioritare şi a planurilor financiare, avizarea studiilor de fezabilitate, facilitarea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare)
 • Monitorizarea Contractului de Delegare (misiuni de monitorizare la faţa locului cu întâlniri comune şi monitorizarea administrativă a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin analiza conţinutului rapoartelor tehnice, comerciale şi de gestiune întocmite de operator privind administrarea serviciului, gestionarea sistemelor de utilităţi, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei consumatorilor)
 • Politica de tarifare (aprobarea strategiei de tarifare consolidată şi extinsă în conformitate cu rezultatele Analizei Cost – Beneficiu, stabilirea, ajustarea, modificarea tarifelor unice)
 • Controlul comun direct asupra Operatorului Regional, regulile ”in house” (numirea şi revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, avizarea modificărilor Actului Constitutiv al operatorului, avizarea Programului de activitate şi a Strategiei Operatorului, avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al operatorului, avizul de conformitate privind actele/deciziile strategice şi/sau semnificative luate de operator în legătură cu Serviciul furnizat/prestat)
 • Reglementarea Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare (aprobarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului Serviciilor consolidat şi armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului)
 • Managementul Contractului de Delegare (modificarea Contractului de Delegare ca urmare a extinderii operării, modificarea unor prevederi actuale ale Contractului de Delegare ca urmare a modificărilor leguslative, revizuirea la 5 ani, adoptarea de măsuri corective şi penalităţi pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă ai Serviciilor)
 1. Cooptarea de noi membri în cadrul Asociației
 2. Extinderea Ariei de operare prin preluarea unor noi sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare gestionate în prezent de membrii asociaţi
 3. Îmbunătăţirea gradului de colectare a cotizaţiilor datorate de către membrii asociaţi