Cadrul instituțional

MONTAJUL INSTITUŢIONAL

Acordarea finanţării  în sectorul de apă şi apă uzată din România este condiţionată de înfiinţarea Operatorului Regional – OR şi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – ADI, în conformitate cu prevederile specifice ale POS Mediu. Fără finanţare sub formă de grant, majoritatea autorităţilor locale nu vor putea să se conformeze ACQUIS-ului COMUNITAR.

Strategia de regionalizare a serviciilor de apă şi de canalizare. Montajul institutional aferent procesului de regionalizare

Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru îndeplinirea cerinţelor din ACQUIS-ului COMUNITAR privind protecţia mediului în sectorul apă şi apă uzată, întrucât este nevoie de companii de apă licenţiate, experimentate care pot să demonstreze capacitate de implementare şi de operare eficientă a programelor de investiţii.

Regionalizarea constă în concentrarea serviciilor de apă/apă uzată furnizate unor grupuri de municipalităţi aflate într-o arie geografică definită (acelaşi bazin hidrografic sau graniţa administrativă).

Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:

  1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI
  2. Operatorul Regional – OR
  3. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI este înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, ca persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI este constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi în scopul realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

ADI este singurul partener al Operatorului Regional (OR) ca organ unic de decizie şi coordonare. ADI exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia.

 

Operatorul Regional – OR

OR este o societate comercială ai cărei acţionari sunt UAT-urile asociate în ADI. UAT – urile membre în ADI deleagă către OR gestiunea serviciilor de apă şi canalizare.

 

Contractul de Delegare

Contractul de delegare a gestionării serviciilor de apă şi canalizare, este acel contract încheiat între OR, pe de o parte, şi ADI,  în numele şi pe seama municipalităţilor asociate, pe de altă parte. Este un contract unic pentru întrega arie de acoperire a proiectului care corespunde competenţelor teritoriale ale tuturor UAT – urile membre.

 

Delegarea gestiunii serviciilor, reprezintă esenţa organizării operaţionale şi instituţionale a gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată regionalizate, şi are ca scop:

  • asigurarea unei relaţii echilibrate dintre autorităţile locale şi OR
  • axarea contractului pe pregătirea, finanţarea şi implementarea planului de investiţii, ca bază pentru întărirea performanţei companiei
  • reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficientă, dinamică şi durabilă, în particular, în ceea ce priveşte: gestiunea bunurilor, sistemul de ajustare a tarifelor, procesul de raportare şi control.

Contractul de Delegare stabileşte drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în ceea ce priveşte dezvoltarea programului de investiţii şi atingerea unor niveluri de performanţă a serviciilor. OR este desemnat să gestioneze, opereze şi să întreţină, bunurile publice în aria de proiect. Contractul de delegare este un angajament pe termen lung.

Proprietatea asupra bunurilor publice şi responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii adecvate de apă şi canalizare la un tarif accesibil aparţin autorităţilor locale. Regionalizarea presupune gruparea acestor localităţi situate într-o zonă specifică pentru coordonarea eforturilor în vederea implementării programelor integrate de dezvoltare. Activele fixe rămân în proprietate publică şi trebuie recuperate de către proprietari (UAT-uri) la finalizarea contractului.

Politica tarifară este stabilită de către ADI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să asigure recuperarea totală a costurilor.

Regulile ‘in house’

Atât OR, cât şi ADI, vor funcţiona respectând regulile ‘in house’, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca:

  • Unităţile administrativ teritoriale exercită, prin ADI, asupra OR, un control similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii şi o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi/sau semnificative ale OR în aria proiectului.
  • OR îşi desfăşoară activităţile din sfera furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate în ADI.
  • OR trebuie să fie deţinut în totalitate de către unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atât la înfiinţare cât şi pe toata durata existenţei contractului de delegare.

 

Ulterior, OR va avea posibilitatea de a subdelega serviciile, prin licitaţie deschisă, unor terţe părţi, în conformitate cu legea achiziţiilor publice, dacă raţiuni de eficienţă economică impun acest lucru.

În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide în comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului.

Pe de altă parte, OR va funcţiona în conformitate cu legislaţia aferentă societăţilor comerciale şi cu respectarea reglementărilor prevăzute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC).

ANRSC autorizează operatorii regionali eligibili, în baza unui set de criterii privind mărimea, capacitatea profesională şi managerială, performanţele tehnice şi financiare. Mai mult, ANRSC are responsabilităţi privind controlul tarifelor şi al calităţii serviciilor furnizate.