Obiective

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA

 

» să încheie contractul de delegare cu Operatorul Regional – SC Compania de Apă Oltenia SA, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar

» să exercite drepturile specifice de control şi informare privind Operatorul Regional – SC Compania de Apă Oltenia SA

» să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar

» să pregătească şi să promoveze strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

» să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico – edilitară aferentă Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

» să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre aceasta

» să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor asociaţilor în legătură cu serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare:

  1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;
  2. aplicarea principiului solidarităţii;
  3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plăteşte”;
  4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
  5. buna prestare din punct de vedere tehnic a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;
  6. menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
  7. buna gestiune a resurselor umane;

» să acorde sprijin asociaţilor şi Operatorului Regional – SC Compania de Apă Oltenia SA în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.